اطلاعیه

مشتری گرامی!

 

حفظ الصحه مشتریان، کارمندان و جامعه یکی از اولویت های کاری ما است. در مورد نگرانی های ویروس کوئید ۱۹ (COVID-19)آخرین گزارشات وزارت محترم صحت عامه را در نظر گرفته و اقدامات پیشگیرانه ذیل را نموده ایم.

 

نمانیدگی ها و ماشین های اتومات صرافی:

نمایندگی ها و ماشین های اتومات صرافی ما طبق معمول به روی شما باز میباشد. روند پاک کاری نمایندگی ها و ماشین های اتومات صرافی توسط مواد ضد عفونی کننده آغاز و دسترسی به ماسک، دستکش و آموزش کارمندان طبق هدایت وزارت محترم صحت عامه روزانه در نمایندگی ها به شکل منظم صورت میگیرد.

بانکداری الکترونیکی:

از بانکداری الکترونیکی ما حسابات خویش را در هر زمان و از هر مکان برای موارد ذیل استفاده نمایید:

         دسترسی به صورت حساب

         انتقالات داخلی و خارجی

         دریافت نزدیکترین ماشین اتومات صرافی

         اجرا معاشات کارمندان

         دریافت نرخ اسعار

با احترام

اسدالله فیضی

سر پرست بانک بین المللی افغانستان

 

خبرتیا

ګرانو پیرودونکیه!

د پیردونکو، کارکونکو او تولڼی حفظ الصحه زموږ د لومړیتوبونو څخه ده. د کویید ۱۹ (COVID-19) ویروس اندیشنې موږ د روغټیا محترم وزارت له لارې ځارو او لاندې احتیاطي تدابیر مو نوولی دي.

څانګی او د صرافی اتوماتو ماشینونه:

زموږ ټولي څانګی او د صرافی اتومات ماشینونه ستاسو پرمخ د معمول په څیر پرانستلې دي. د څانګو او د صرافی اتومات ماشینونو د پاک کاري پروسه د عفوني کونکې مایع په ذریعه شروع، د ماسک، دستکش او کارکونکو ته د روغټیا محترم وزارت د سپارښتنو پربنسټ روزنه هره ورځ په منظم ډول ترسره کیږي.

الکترونیکي بانکداري:

زموږ د الکترونیکي بانکداري څخه هر وخت او په هر ځای کې خپل حسابونه د لاندې مواردو لپاره وکاروئ:

         صورت حساب ته لاسرسی

         داخلی او بهرني لیږدونې

         د صرافی اتومات ماشینونو پټه

         د کارکونکو د معاشاتو اجرا کول

         د اسعارو نرخ ته لاسرسی

په درښت

اسدالله فیضی

د افغانستان بین المللی بانک سرپرست

 

Announcement

 

Dear Valued Customers;

The health and safety of our customers, colleagues, and communities are our top priority. Amid ongoing concerns about COVID-19, AIB is closely monitoring the latest reports from the Ministry of Health (MoH) and has taken precautionary measures as outlined below.

Branches & ATMís

Our branches and ATMís are open and operating regularly. We've augmented daily cleaning procedures with the use of stronger disinfectant products on high-touch surfaces, have made hand sanitizer readily available, mask, disposable gloves and educating branch teams on best practices recommended by the MoH.

Digital Tools
We want you to know that our digital platform is available to help you manage your account.

To access your account remotely, virtually anytime and anywhere, use AIB online platform for the following:

         Check balance (Statement)

         Transfer funds (Domestically & Internationally)

         Find the nearest ATM

         Process your payroll

         View exchange rate

 

Stay Safe;

Sincerely Yours

Asaduallah Fayzi

Acting CEO